Prečo si vybrať práve AOS Bratislava ® ?

Čo je to auto­ma­tický obchodný sys­tém (AOS) a ako ho možno využiť?

AOS je plne auto­ma­ti­zo­vaný sys­tém, ktorý na burze obcho­duje za Vás podľa vopred sta­no­ve­ných pra­vi­diel. Všetky kroky sú napro­gra­mo­vané a obchodný sys­tém sám zadáva objed­návky pre vstup do pozíce ako aj výstup z pozície. V samej podstate je to vemi jed­no­du­ché, pro­gram spus­títe a ten zariadi všetko sám. Vyhľadá vstupný sig­nál na základe zada­ných para­me­trov, určí veľ­kost pozície, vstúpi do obchodu, na zadanej cieľovej úrovni z pozície vystúpi a obchod ukončí. Postačí, ak forex obchodovanie čas od času skontrolujete – odporúča sa.

Má AOS nejaké výhody oproti kla­sic­kému obcho­do­vaniu na burze?

Hlavnou výho­dou AOS je, že sys­tém obcho­duje bez emócií a nedá se ovplivniť zme­nou nálady na trhu. Pra­cuje 24h denne a vyhľa­dáva inves­tičné prí­le­ži­tosti, aj keď práve nie ste pri počítači.

AOS sa dá vyu­žiť aj tým, že vyhľa­dáva vstupné sig­nály na základe tech­nickej ana­lýzy – indi­ká­torov. V praxi to môže vyzerať tak, že namiesto dl­hého vyse­dá­vania pri počítači čakáte na ALARM, naprí­klad zvu­kový sig­nál, šípka v grafe, SMSka alebo email, ktorý Vám oznámi spl­nenie pod­mie­nok pre vstup do pozície, a vy potom môžete ihneď ručně zadat prí­kaz k vstupu do pozície. Týmto spôsobom môžete jed­no­ducho upra­viť svoju pozíciu podľa potreby, pri­čom šetríte čas, ktorý by ste inak strá­vili čaka­ním na sig­nál pri počítači.

Nie je používanie AOS prí­liš riskantné?

Už samotné forex obcho­do­vanie nesie určité riziká. Použitím auto­ma­tic­kého sys­tému sa tieto riziká sna­žíme eli­mi­no­vať for­mou stop-limitov a maxi­mál­neho zame­dzenia poklesov. Samo­zrejme, každý obchod­ník má iné pre­fe­rencie. Niekto dá pred­nosť rizi­ko­vej­šiemu nasta­veniu s mož­nosťou väč­šieho poklesu, niekto pre­fe­ruje čo nejmenšie riziko poklesu. Kaž­do­pádne se nejedná o kon­zer­va­tívnu formu investície.

Ako naj­lepšie zis­tím, že AOS bude fun­go­vať a neprídem o peniaze?

AOS Bratislava forex obchodovanie odpo­rú­ča­me najskôr vyskú­šať na DEMO ­ú­čte a zis­tiť, či Vám sys­tém bude vyho­vo­vať. Uvi­díte, či sys­tém zarába s brokerom, kto­rého ste si vybrali. Každý broker má totiž odlišné obchodné data, ktoré môžu obcho­do­vanie mierne ovplyvniť.

Ako vlastne AOS fun­guje? Aké inves­tičné prí­le­ži­tosti vyhľadáva?

AOS Bratislava Forex robot fun­guje na základe čo nej­pres­nej­šieho modelu rea­lity trhu. V jed­no­duchosti, pokiaľ by sme zis­tili, že ceny na trhu sú vždy v utorok vyššie ako v pon­delok, napro­gra­mu­jeme robota tak, že bude v pon­delok naku­po­vať a v utorok pre­dá­vať. V rea­lite je však sys­tém zlo­ži­tejší. Jeho základ­ným prin­cí­pom je, že cena aké­ho­koľvek pod­kla­do­vého aktíva, t.j. akcie, komo­dity, meno­vého páru klesá rých­lejšie, ako rastie. Toho vyu­žívá náš sys­tém, ktorý špe­ku­luje na pokles po naj­väč­ších náras­toch a zmene trendu.

Keď si AOS zakúpim, bude fun­go­vať stále aj keď sa situ­ácia na trhoch bude meniť?

Na trhu vždy môžu nastať nepredvídateľné a nemys­li­teľné situácie, na ktoré je treba rea­go­vat. V prí­pade zásad­ných zmien na trhoch posky­tu­jeme bez­platný update programu. Taktiež pravideľne zverejňujeme naše preferované nastavenia pre AOS Bratislava Forex obchodovanie, minimálne však raz za týždeň na našom Twitter účte – sledujte nás. Sledujte novinky a aktuality aj prostredníctvom Facebooku alebo Google+.

Pozrite si krátke video pre lepšiu predstavu ako AOS Bratislava Forex obchoduje

Pozrite si ďaľšie videá na viacerých menových pároch na našom YouTube kanály TU.
Viac informácií

bratislava forex obchodovanie

Garancia vrátenia peňazí

Otestujte si AOS Bratislava PREMIUM už dnes a využite 40-dňovú garanciu vrátenia peňazí!

Nezáväzne vyskúšať

Sledujte náš YouTube kanál