I. Všeobecné obchodné podmienky prevádzkovateľa stránok aosbratislava.sk platné pre objednávky prostredníctvom internetového obchodu www.aosbratislava.sk

1. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) sa vzťahujú výhradne na nákup softvéru v internetovom obchode www.aosbratislava.sk. Pre uzavretie zmluvy môžu byť použité prostriedky komunikácie na diaľku, ktoré umožňujú uzavrieť zmluvu bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán. Podaním záväznej objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP ako aj reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Predávajúci:

Predávajúci prevádzkuje internetový obchod www.aosbratislava.sk

Identifikační údaje predávajúceho:

Prevádzkovateľ www stránok aosbratislava.sk, ďalej vedený ako „predávajúci“.

Kupujúci:

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim ako odberateľ (zákazník) produktov a/alebo služieb od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.aosbratislava.sk. Kupujúci – spotrebiteľ – spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre priamu osobnú spotrebu fyzických osôb. Tieto základné obchodné podmienky platia pre dodávky tovaru a/alebo služieb objednaných cez internetový obchod www.aosbratislava.sk. Základnou povinnosťou kupujúceho pred objednaním tovaru je dôkladne sa oboznámiť so základnými obchodnými podmienkami, ktoré sa pre kupujúceho stávajú záväznými objednaním tovaru alebo služieb. Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci pri zahájení obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu svoje kontaktné údaje potrebné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

2. Kúpna zmluva

Elektronická objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov vo formulári objednávky. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim; na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky. Kúpna zmluva vzniká v okamihu prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.

3. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. S osobnými údajmi sa bude narábať v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších zmien a ich poskytnutie je dobrovoľné. Výnimku tvoria len realizácia samotnej dopravy tovaru, kedy je nutné uviesť základné osobné údaje pre doručenie objednaného tovaru. Osobné údaje, ktoré vyplňujete pri objednaní slúžia výhradne pre našu internú potrebu a slúžia len k úspešnému vybaveniu vašej požiadavky. Po vybavení objednávky sú údaje archivované a sú použité na účtovné a štatistické účely. Na žiadosť Kupujúceho môžu byť osobné údaje v databáze Predávajúceho odstránené. Všetky poskytnuté osobné údaje môžu byť použité na marketingové aktivity prevádzkovateľa týchto stránok, na účel poštovej či telefonickej komunikácie počas zasielania objednávky a na účel zasielania aktuálnych ponúk zo stránok aosbratislava.sk. Záväzným potvrdením objednávky súhlasí Kupujúci so spracovaním svojich osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu. Kupujúci a návštevník tejto stránky môže kedykoľvek vyjadriť nesúhlas so spracovaním osobných údajov – viac na našej stránke Vyhlásenie – Ochrana osobných údajov.

4. Objednávka

Kupujúci potvrdzuje záväzne svoju objednávku jej odoslaním v internetovom prehliadači. Predávajúci zašle potvrdenie objednávky na emailovú adresu kupujúceho. Každá potvrdená objednávka zo strany Predávajúceho voči Kupujúcemu je považovaná za záväznú.

5. Storno objednávky

a) zo strany kupujúceho

Zadanú objednávku môže kupujúci zrušiť do 24 hodín od potvrdenia objednávky a to telefonicky alebo emailom na info@aosbratislava.sk. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.

b) zo strany predávajúceho

Predávajúci má právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, je dlhodobo nedostupný alebo sa zmenila výrazným spôsobom cena od dodávateľa. V prípade, že táto situácia nastane, bude kupujúci okamžite kontaktovaný emailom alebo telefonicky a navrhneme ďalší postup.

6. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený v súlade s ustanoveniami §12 zákona č. 108/2000 Z.z. bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 108/2000 Z. z.

V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a) poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,

b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť;

c) predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela ktoré spotrebiteľ rozbalil, resp. počítačového programu ak prebehla jeho inštalácia.

Ak už došlo k plneniu zmluvy inštaláciou zakúpeného software kupujúcim, je možné zo strany kupujúceho požiadať o refundáciu za zakúpený obchodný systém bez ďalších otázok. K uplatneniu refundácie sa vzťahuje podmienka pre kupujúceho zaslať výpis z obchodovania so zakúpeným SW aspoň za 15 obchodných dní (21 kalendárnych dní) z Demo alebo Live účtu na adresu info@aosbratislava.sk. Na túto refundáciu je nárok do 40 dní od nákupu SW, ak nie je inde v týchto obchodných podmienkach uvedené inak. Vrátenie peňazí v rámci 40 dní sa nevzťahuje na prenájom VPS (virtuálny privátny server) a prenájom obchodných systémov.

V prípade refundácie plnej licencie bude odpočítaná paušálna suma 69 EUR za 1 mesačný prenájom. V prípade, že sa jedná o verziu LITE, bude odpočítaná paušálna suma 36.99 EUR za 1 mesačný prenájom. 

7. Platobné a dodacie podmienky

a) platobné podmienky

Tovar je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

  • vopred prostredníctvom bankového prevodu

  • platobnou kartou prostredníctvom služby PayPal

  • vkladom na účet predávajúceho

  • Kupujúci uhradí zálohovú faktúru (zaslanú emailom) prevodným príkazom a potom je tovar expedovaný emailom. K zásielke je priložený originálny daňový doklad.

Tovar zostáva až do úplného uhradenia vystavenej faktúry majetkom Predávajúceho.

b) dodacie podmienky

Doprava tovaru je ZDARMA.

Software je expedovaný do 1 pracovného dňa na emailovú adresu kupujúceho.

c) dodacia lehota

Dodacia lehota u väčšiny dodávaného tovaru je 1 pracovný deň. V prípade, že niektorý tovar nebude skladom, budeme Vás okamžite kontaktovať s termínom dodania.

d) Automatický obchodný systém obsahuje:

  • kompilovaný súbor – automatický obchodný systém vo formáte „.ex4“
  • manuál k použitiu a inštalácii – vo forme pdf alebo prostredníctvom odkazu na YouTube inštruktážne video k inštalácii.
  • verzia Premium nie je obmedzená veľkosťou účtu, či počtom obchodovaných inštrumentov, má k dispozícii maximálne 4 licenčné kľúče na meno kupujúceho – vydávané k číslu zaslaného Demo, či LIVE obchodného účtu. Ďalej má k dispozícii všetky 4 typy stratégii superconservative, conservative, normal a agressive.
  • verzia LITE je obmedzená veľkosťou účtu do výšky 6 000 USD/EUR, ďalej počtom obchodovaných inštrumentov – maximálne 3 dľa výberu kupujúceho, má k dispozícii maximálne 4 licenčné kľúče na meno kupujúceho – vydávané k číslu zaslaného Demo, či LIVE obchodného účtu. Ďalej má k dispozícii 3 typy stratégii superconservative, conservative, a normal.

8. Doplnkové služby zákazníkom – technická podpora a VPS (virtual private server)

V rámci kúpnej zmluvy Predávajúci poskytuje nasledujúce doplnkové služby zákazníkom – technická podpora (emailom na info@aosbratislava.sk a telefonicky na vyžiadanie) pri prvotnej inštalácii a nastavení zakúpeného softvéru. Ďalšiu technickú podporu vo väčšine prípadov poskytuje výrobca zakúpeného softvéru. Služby VPS hostingu na týchto stránkach poskytujeme za uvedené ceny výhradne používateľom obchodného software AOS Bratislava Premium, LITE a MINI pri akejkoľvek forme nájmu alebo zakúpenia licencii tohto software. Vyhradzujeme si právo odmietnúť predaj VPS servera na iné použitie ako je určené a taktiež zákazníkom, ktorí naše produkty nepoužívajú. 

9. Ostatné práva a povinnosti

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty vzniknuté akýmkoľvek spôsobom.

10. Sídlo súdu, rozhodné právo

Na rozhodovanie všetkých sporov zo zmluvného vzťahu vyplývajúceho z objednávok prostredníctvom internetového obchodu www.aosbratislava.sk, vrátane sporov o existenciu alebo neexistenciu kúpnej zmluvy, je výlučne oprávnený miestne a vecne príslušný súd SR. Zmluvný vzťah podlieha slovenskému právu.

11. Záverečné ustanovenia

Predávajúci prehlasuje, že všetok predávaný softvér AOS Bratislava Premium a AOS Bratislava Premium verzia LITE je originálny, legálny predávaný so súhlasom autorov. Softvér nie je akokoľvek použitý, tovar je zasielaný tak, ako je dodaný výrobcom, prípadne Distribútorom. Tieto VOP sú platné od 17.11.2014 a rušia všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

II. Všeobecné obchodné podmienky platné pre užívateľov AOS, ktorí si stiahnu obchodný software Metatrader4 (ďalej len „MT4“) na www stránkach tretích strán – brokerov

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) sa vzťahujú výhradne na použitie týchto www stránok v súvislosti so stiahnutím obchodnej pratformy – software klientom spoločnosti u tretích strán – finančných inštitúcií (brokerov) na www stránkach tomuto účelu určených.

Používaním týchto webových stránok návštevník, užívateľ, klient a potencionálny klient bezvýhradne súhlasí, akceptuje pravidlá a obchodné podmienky tretích strán, na ktoré v súvislosti so stiahnutím obchodného software MT4 tieto stránky odkazujú. Návštevník týchto stránok taktiež berie na vedomie a akceptuje, že spoločnosť neposkytuje službu sprostredkovania uzavtorenia zmluvy vedúcej k otvoreniu obchodného účtu u finančnej inštitúcie – brokera.