Venujte náležitú pozornosť následujúcej sekcii – upozornenia na riziká spojené s používaním automatických obchodných systémov (AOS)

Riziko automatických obchodných systémov – upozornenie na riziká

Hypotetické alebo simulované výsledky majú svoje určité skryté obmedzenia. Na rozdiel od skutočných obchodov, simulované výsledky nepredstavujú skutočné obchodovanie. Taktiež, pretože obchody neboli skutočne vykonané výsledky môžu byť nadhodnotené, alebo naopak podhodnotené na základe absencie mnohých faktorov ako je napríklad nedostatok likvidity. Simulované automatizované obchodné systémy sú všeobecne vytvárané pomocou analýzy minulých výsledkov. Nemožno tvrdiť, že akýkoľvek obchodník s použitím AOS na svoj účet dosiahne alebo môže dosiahnúť výnosy alebo straty podobné tým, ktoré sú predstavované obchodným systémom na stránkach www.aosbratislava.sk.

Často existujú značné rozdiely medzi hypotetickými – simulovanými výsledkami a skutočnými výsledkami, a ďalej skutočnými výsledkami dosiahnutými akýmkoľvek špeciálnym obchodným systémom. Jedným z obmedzení hypotetického obchodovania je, že takéto obchodovanie nezahŕňa finančné riziko a žiadny hypotetický obchodný záznam nemôže v plnej miere počítať s dopadom finančného rizika ako je tomu pri skutočnom obchodovaní. Napríklad, schopnosť niesť straty alebo riadiť sa špeciálnym obchodným systémom bez ohľadu na straty z obchodovania sú podstatné skutočnosti, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť skutočné výsledky obchodovania. Existuje mnoho faktorov vzťahujúcich sa špecificky k online obchodovaniu na finančných trhoch, k finačnému trhu ako takému, a k realizácii akéhokoľvek špeciálneho obchodného systému, s ktorými sa nedá vopred počítať pri príprave hypotetických výsledkov, a všetky tieto faktory môžu nepriaznivo ovplyvniť skutočné výsledky obchodovania s AOS.

Keďže neexistujú skutočné výsledky obchodovania tak, aby bolo možné s nimi porovnať hypotetické výsledky, obchodníci používajúci AOS by mali byť obozretní pred vkladaním nadmernej dôvery v tieto hypotetické výsledky. Hypotetické výsledky sú vo svojej podstate hypotetické a nepredstavujú obchodovanie so skutočnými prostriedkami na reálnych účtoch.

Žiadnym spôsobom neručíme za obsah informácií poskytovaných obchodným systémom a za fungovanie obchodného systému či za akékoľvek škody spôsobené použitím obchodného systému. Používanie AOS je výhradne na zvážení obchodníka a jeho zodpovednosti rozumieť a zvážiť všetky riziká s tým spojené. Každý obchodník by sa mal podrobne oboznámiť s podmienkami poskytovania služieb súvisiacich s používaním obchodného systému pred tým než ho použije pre svoje obchodovanie.

Výsledky minulých období nie sú a v žiadnom prípade nemôžu byť zárukou pre budúci vývoj obchodovania s AOS. Hodnota investícii obchodníka a príjmov z nich môže rovnako klesnúť ako i vzrásť. Všetky obchody na finančných trhoch nesú vysoké riziko kapitálovej straty a investori by mali plne rozumieť riziku, že nie vždy môžu dostať späť plnú výšku svojich investícii.

Informácie na webových stránkach www.aosbratislava.sk sú len informatívne, nie sú a nesmú byť považované za návrh alebo ponuku na kúpu či predaj akéhokoľvek finančného nástroja. Aj keď fakty a informácie obsahnuté na týchto webových stránkach sú získané zo zdrojov, ktoré považujeme za autentické, ako napríklad naše vlastné testovanie a obchodovanie s AOS, nezaručujeme ich presnosť a akákoľvek informácia môže byť neúplná alebo skrátená. Autor systému a týchto www stránok nezodpovedaá za prípadné výpadky, typografické chyby a nepresnosti vo všetkých informáciach uvedených na stránkach www.aosbratislava.sk. Všetky názory, odhady a informácie tu uvedené vyjadrujú výhradne názor príslušného oddelenia spoločnosti a vyhradzujeme si právo na ich zmenu bez predošlého upozornenia. Rôzni pracovníci a spolupracovníci spoločnosti ako aj informácie uvádzané na týchto webových stránkach môžu vyjadrovať rozdielny ale aj protichodný názor. Názory tu zverejnené môžu byť založené na rôznych vlastných analytických metódach. Ako podklad k zverejneným názorom a prezentovaným simuláciam sú často nástroje fundamentálnej a technickej analýzy aplikované v odlišných časových obdobiach, a preto môžu často prezentovať rôzne výsledky aj keď sa jedná o rovnaký inštrument finančného trhu.

Prevádzkovateľ stránok, jeho predstavitelia a/alebo zamestnanci môžu ale nemusia kedykoľvek držať krátke a dlhé pozície na akýchkoľvek investičných nástrochoch spomínaných na týchto stránkach. Ukážkové príkazy, či zoznamy príkazov na našom webe, najmä v časti Blog, môžu byť iba ilustratívne a spoločnosť ich môže ale aj nemusí predvádzať v reálnom obchodovaní v skutočnom trhu.

Tieto www stránky, ich autor a prevádzkovateľ neposkytuje žiadne investičné alebo finančné poradenstvo. Administrátori, autori a prevádzkovatelia týchto www môžu vyjadrovať iba svoje osobné názory, prípadne vlastné skúsenosti s testovaním AOS, ktoré však v žiadnom prípade nemôžu byť považované základ pre akéhokoľvek Vaše investičné rozhodovanie alebo vykonávanie činnosti finančného poradcu. Investičné stratégie s použitím automatizovaného obchodného systému popisované na týchto stránkach nie sú vhodné pre každého investora. Ak plne nerozumiete podmienkám a rizikám popisovaných obchodov a obchodných stratégii s použitím AOS , vrátane rozsahu potencionálneho rizika straty, ktoré môže dosiahnúť a v určitých prípadoch i presiahnúť hodnotu investície, mali by ste sa obchodovania s použitím AOS zdržať.